Dentysta Gdańsk - Prodent

Polityka prywatności (PL)


Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.


1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: prodent.gda.pl
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Prodent\” Ewa Odya-Bojanowska /Wspólnik Spółki Cywilnej ul. Antoniego Słonimskiego 1, 80-280 Gdańsk
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: garnizon@prodent.gda.pl
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Prowadzenie newslettera
  • Prowadzenie systemu komentarzy
  • Prowadzenie rozmów typu chat online
  • Prowadzenie systemu ogłoszeń drobnych
  • Wyświetlanie ogłoszeń użytkowników
  • Realizacja zamówionych usług
  • Prezentacja oferty lub informacji
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 3. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 4. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: lp.pl

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
  • operatorzy pocztowi
  • operatorzy rozwiązania typu chat online
  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
  • firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
 3. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
 4. Operator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.
 5. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.

8. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

  Urządzenia mobilne:

Privacy policy (EN)

 


Privacy policy describes how we process information about you, including personal data and cookies.


1. General Information


 1. This policy applies to the Website, functioning under the url: prodent.gda.pl
 2. The operator of the website and the Administrator of personal data is: „Prodent” Ewa Odya-Bojanowska /Wspólnik Spółki Cywilnej 1 Antoniego Słonimskiego Street, 80-280 Gdańsk
 3. E-mail contact address of the operator: garnizon@prodent.gda.pl
 4. The Operator is the Administrator of your personal data with regard to the data provided voluntarily on the Website.
  • Conducting the newsletter
  • Conducting a commenting systemThe Service uses your personal data for the following purposes:
  • Performance of online chat
  • Performance of classified ads system
  • Performance of classified ads system
  • Display of user advertisements
  • Provision of requested services
  • Presentation of an offer or information
  1. Through voluntarily entered data in forms, which are entered into the Operator’s systems.
  2. By storing cookies (so-called „cookies”) in the end devices.
  3. .The service performs the functions of obtaining information about users and their behaviour as follows

2. Selected data protection methods used by the Operator

 1. The login and entry points for personal data are protected in the transmission layer (SSL certificate). This ensures that the personal and login data entered on the website are encrypted on the user’s computer and can only be read on the target server.
 2. The Operator periodically changes its administrative passwords.
 3. In order to protect data, the Operator regularly makes back-up copies.
 4. The Operator periodically changes its administrative passwords.
 5. An important element of data protection is the regular updating of all software used by the Operator to process personal data, which in particular means regular updates of programming components.

3. Hosting

 1. The service is hosted (technically maintained) on the operator’s server: lp.pl

4. Your rights and additional information on how your data is used

 1. In certain situations, the Administrator is entitled to transfer your personal data to other recipients if this is necessary for the performance of a contract concluded with you or for the fulfilment of obligations incumbent on the Administrator. This applies to such groups of recipients:
  • hosting company on the basis of entrustment
  • postal operators
  • operators of an online chat solution
  • authorised employees and associates who use the data to fulfil the purpose of the website
  • companies providing marketing services to the Administrator
 2. Your personal data will be processed by the Administrator for no longer than is necessary to carry out the related activities specified in separate regulations (e.g. on accounting). With regard to marketing data, the data will not be processed for longer than 3 years.
 3. You have the right to request the Administrator to process your personal data.
 4. You have the right to request the Administrator:
  • access to personal data concerning you, rect it, revise it deletion, limitations of processing and data portability.
 5. You have the right to object, with regard to the processing indicated in 3.3 c), to the processing of personal data for the purposes of carrying out the legitimate interests pursued by the Controller, including profiling, whereby the right to object will not be exercisable where there are valid legitimate grounds for processing overriding your interests, rights and freedoms, in particular the establishment, assertion or defence of claims.
 6. The Administrator’s actions may be complained about to the President of the Office for Personal Data Protection, 2 Stawki Street, 00-193 Warsaw.
 7. Providing personal data is voluntary, but necessary to operate the Service.
 8. Automated decision-making, including profiling for the purpose of providing services under the concluded agreement and for the purpose of direct marketing by the Administrator, may be undertaken in relation to you.
 9. Personal data is not transferred from third countries within the meaning of data protection legislation. This means that we do not send them outside the European Union.

5. Information in forms

 1. The website collects information provided voluntarily by the user, including personal data if provided.
 2. The website may save information about the user’s connection parameters (time stamping, IP address).
 3. The service may save information about connection parameters (time stamp, IP address).
 4. The service, in some cases, may save information to facilitate the linking of the data in the form with the e-mail address of the user filling in the form. In such a case the user’s e-mail address appears inside the url of the page containing the form.
 5. The data provided in the form are processed for the purpose resulting from the function of a specific form, e.g. to complete the process of service request or business contact, service registration, etc.
 6. The context and description of the form informs in a clear way what the form is used for.

6. Administrator logs

 1. Information of user behaviour on the site may be subject to logging. This data is used for the purpose of administering the service.

7. Important marketing techniques

 1. The operator uses statistical analysis of website traffic, via Google Analytics (Google Inc., based in the USA). The operator does not transmit personal data to the operator of this service, but only anonymised information. The service is based on the use of cookies on the user’s terminal device. With regard to the information on user preferences collected by the Google advertising network, the user can view and edit the information resulting from cookies using the following tool: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. The Operator uses remarketing techniques to match advertising messages with the user’s behaviour on the website, which may give the illusion that the user’s personal data is being used to track the user, but in practice no personal data is transferred from the Operator to the advertising operators. A technological prerequisite for such activities is that cookies are enabled.
 3. The Operator uses the Facebook pixel. This technology ensures that Facebook (Facebook Inc., USA) knows that a person registered with it is using the Website. The Operator does not provide any additional personal data to Facebook. The service is based on the use of cookies on the user’s terminal device.
 4. The Operator uses a solution to study user behaviour by creating heat maps and recording behaviour on the website. This information is anonymised before it is sent to the service operator so that it does not know which individual it relates to. In particular, typed passwords and other personal data are not recorder
 5. The Operator uses a solution which automates the operation of the Website in relation to users, e.g. it may send an e-mail to the user after visiting a particular subpage, if the user has agreed to receive commercial correspondence from the Operator.

8. Information about cookies

 1. The website uses cookies.
 2. Cookie files (so-called „cookies”) are IT data, in particular text files, which are stored in the final device of the Service User and are intended for use on the websites of the Service. Cookies usually contain the name of the website from which they originate, the time of storage on the terminal equipment and a unique number.
 3. The entity placing cookies on the Website User’s terminal equipment and accessing them is the Website operator.
 4. Cookies are used for the following purposes
  1. maintenance of a session of a Website user (after logging in), thanks to which a user does not have to re-enter login and password on each sub-page of the Website;
  2. realization of the purposes specified above
  3. realisation of the purposes specified above in the section „Important marketing techniques”;
  4. Cookies are used for the following purposes:
 5. There are two main types of cookies used within the Website: „session” (session cookies) and „permanent” (persistent cookies). Session” cookies are temporary files that are stored in the User’s terminal equipment until logging off, leaving the website or switching off the software (web browser). „Permanent” cookies are stored in the User’s terminal equipment for the time specified in the parameters of cookies or until they are deleted by the User.
 6. Web browsing software (web browser) usually allows the storage of cookies on the User’s terminal equipment by default. Users of the Website may change their settings in this respect. The Internet browser makes it possible to delete cookies. It is also possible to block cookies automatically. Detailed information on this subject is contained in the help or documentation of the Internet browser.
 7. Restrictions on the use of cookies may affect some of the functionalities available on the Website.
 8. The cookies placed on the Website may be deleted.
 9. Cookies placed in the final device of a Service User may also be used by entities cooperating with the Service Operator, in particular these companies: Google (Google Inc. with registered office in the USA), Facebook (Facebook Inc. with registered office in the USA), Twitter (Twitter Inc. with registered office in the USA).
 10. The cookies placed on the Service User’s end device may also be used by entities cooperating with the Service Operator.

9. Managing cookies – how to give and withdraw consent in practice?

 1. If you do not wish to receive cookies, you can change your browser settings. We warn that disabling cookies necessary for authentication processes, security, maintaining user preferences may hinder, and in extreme cases may make it impossible to use the website
 2. .
 3. To manage cookie settings, select the web browser you are using from the list below and follow the instructions:

  Mobile devices:

 1.  

Datenschutzrichtlinie (DE)


Datenschutzbestimmungen beschreiben, wie wir Informationen über Sie verarbeiten, einschließlich personenbezogener Daten und Cookies1. Allgemeine Informationen

 1. Diese Richtlinie gilt für die Website, die unter der Url: prodent.gda.pl
 2. funktioniert.
 3. Betreiber des Dienstes und Administrator der persönlichen Daten ist: „Prodent” Ewa Odya-Bojanowska /Wspólnik Spółki Cywilnej 1 Antoniego Słonimskiego Street, 80-280 Gdańsk
 4. E-Mail-Kontaktadresse des Betreibers: garnizon@prodent.gda.pl
 5. Der Betreiber ist der Verwalter Ihrer personenbezogenen Daten in Bezug auf die auf der Website freiwillig angegebenen Daten.
 6. Durchführen des Newsletters
  • Führung eines Kommentarsystems
  • Bei einem Online-ChatDer Dienst verwendet Ihre personenbezogenen Daten für die folgenden Zwecke:
  • Leistung der Kleinanzeigen
  • Leistung des Kleinanzeigensystems
  • Anzeigen von Benutzerwerbung
  • Realisierung von bestellten Leistungen
  • Präsentation eines Angebots oder einer Information
 7. Der Dienst führt die Funktionen zur Gewinnung von Informationen über Benutzer und deren Verhalten wie folgt aus:
  1. Durch freiwillig eingegebene Daten in Formularen, die in die Systeme des Betreibers eingegeben werden.
  2. Durch das Speichern von Cookie-Dateien (sog. „Cookies”) auf den Endgeräten.

2. Ausgewählte Datenschutzmethoden des Betreibers

 1. Die Stellen zum Einloggen und zur Eingabe persönlicher Daten sind in der Übertragungsschicht geschützt (SSL-Zertifikat). Dadurch wird sichergestellt, dass die auf der Website eingegebenen persönlichen Daten und Anmeldedaten auf dem Computer des Benutzers verschlüsselt werden und nur auf dem Zielserver gelesen werden können.
 2. Der Operator ändert regelmäßig seine administrativen Passwörter.
 3. Zum Schutz der Daten erstellt der Betreiber regelmäßig Sicherungskopien.
 4. Der Betreiber ändert regelmäßig seine administrativen Passwörter.
 5. Ein wichtiges Element des Datenschutzes ist die regelmäßige Aktualisierung der gesamten Software, die der Betreiber zur Verarbeitung personenbezogener Daten einsetzt, d.h. insbesondere die regelmäßige Aktualisierung von Programmierkomponenten.

3. Hosting

  1. Der Dienst wird auf dem Server des Betreibers gehostet (technisch gewartet): lp.pl

4. Ihre Rechte und weitere Informationen darüber, wie wir Ihre Daten verwenden

    • Hosting-Unternehmen auf Basis von BetrauungIn bestimmten Situationen hat der Verwalter das Recht, Ihre personenbezogenen Daten an andere Empfänger zu übermitteln, wenn dies für die Erfüllung eines mit Ihnen geschlossenen Vertrages oder für die Erfüllung der dem Verwalter obliegenden Pflichten erforderlich ist. Dies gilt für solche Gruppen von Empfängern:
    • Mail-Operatoren
    • Betreiber einer Online-Chat-Lösung
    • befugte Mitarbeiter und Partner, die die Daten zur Erfüllung des Zwecks der Website nutzen
    • Unternehmen, die dem Administrator Marketingdienstleistungen zur Verfügung stellen
  1. Ihre personenbezogenen Daten werden vom Verwalter nicht länger verarbeitet, als es für die Durchführung der in gesonderten Regelungen genannten Tätigkeiten (z.B. zur Abrechnung) erforderlich ist. In Bezug auf Marketingdaten werden die Daten nicht länger als 3 Jahre verarbeitet.
  2. Sie haben das Recht zu verlangen, dass der Administrator:
   • Zugriff auf Sie betreffende personenbezogene Daten,
   • sie zu revidieren
   • Korrigieren Sie es,
   • Überarbeiten Sie es
   • Löschung,
   • Begrenzen Sie die Verarbeitung,
   • und Datenportabilität.
  3. Sie haben das Recht, hinsichtlich der unter Punkt 3.3 c) genannten Verarbeitung Widerspruch gegen die Verarbeitung personenbezogener Daten zum Zwecke der Wahrnehmung berechtigter Interessen des Verwalters, einschließlich Profiling, einzulegen, wobei das Widerspruchsrecht nicht ausgeübt werden kann, wenn berechtigte Gründe für die Verarbeitung vorliegen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, insbesondere die Feststellung, Geltendmachung oder Verteidigung von Ansprüchen.
  4. Die Handlungen des Administrators können beim Präsidenten des Amtes für den Schutz personenbezogener Daten, Stawki-Straße 2, 00-193 Warschau, beanstandet werden.

 1. Die Angabe von personenbezogenen Daten ist freiwillig, aber für den Betrieb des Dienstes notwendig.
 2. Aktivitäten, die eine automatisierte Entscheidungsfindung, einschließlich Profiling, beinhalten, können in Bezug auf Sie durchgeführt werden, um Dienstleistungen im Rahmen des abgeschlossenen Vertrags zu erbringen und damit der Administrator Direktmarketing betreiben kann.
 3. Personenbezogene Daten werden nicht aus Drittländern im Sinne der Datenschutzgesetze übermittelt. Das bedeutet, dass wir sie nicht außerhalb der Europäischen Union versenden.

5. Informationen in Formularen

 1. Die Seite sammelt Informationen, die der Benutzer freiwillig zur Verfügung stellt, einschließlich personenbezogener Daten, falls diese zur Verfügung gestellt werden.
 2. Die Seite kann Informationen auf dem Computer des Benutzers speichern.
 3. Der Dienst kann Informationen über die Verbindungsparameter (Zeitstempel, IP-Adresse) speichern.
 4. Der Dienst kann in einigen Fällen Informationen speichern, um die Verknüpfung der Daten im Formular mit der E-Mail-Adresse des Benutzers, der das Formular ausfüllt, zu erleichtern. In einem solchen Fall muss die E-Mail-Adresse des Benutzers innerhalb der URL der Seite erscheinen, die das Formular enthält.
 5. Die im Formular angegebenen Daten werden zu dem Zweck verarbeitet, der sich aus der Funktion eines bestimmten Formulars ergibt, z.B. um den Prozess der Serviceanfrage oder des Geschäftskontakts, der Serviceregistrierung etc. abzuschließen.
 6. Aus dem Kontext und der Beschreibung des Formulars geht klar hervor, wofür das Formular verwendet wird.

6. Administratorprotokolle

 1. Informationen über das Nutzerverhalten auf der Website können einer Protokollierung unterliegen. Diese Daten werden zum Zweck der Serviceverwaltung verwendet.

7. Wichtige Marketing-Techniken

 1. Der Betreiber nutzt die statistische Auswertung des Website-Verkehrs, mittels Google Analytics (Google Inc. mit Sitz in den USA). Der Betreiber übermittelt keine personenbezogenen Daten an den Betreiber dieses Dienstes, sondern nur anonymisierte Informationen. Der Dienst basiert auf der Verwendung von Cookies auf dem Endgerät des Nutzers. Was die vom Google-Werbenetzwerk gesammelten Informationen über die Präferenzen des Nutzers betrifft, so kann der Nutzer die aus den Cookies resultierenden Informationen mit folgendem Tool einsehen und bearbeiten: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Der Betreiber verwendet Remarketing-Techniken, die es ermöglichen, Werbebotschaften mit dem Verhalten des Nutzers auf der Website abzugleichen, was den Anschein erwecken kann, dass die personenbezogenen Daten des Nutzers verwendet werden, um den Nutzer zu verfolgen, aber in der Praxis werden keine personenbezogenen Daten vom Betreiber an Werbebetreiber übertragen. Eine technologische Voraussetzung für solche Aktivitäten sind die aktivierten Cookies.
 3. Der Betreiber verwendet das Facebook-Pixel. Durch diese Technologie wird sichergestellt, dass Facebook (Facebook Inc., USA) weiß, dass eine bei ihr registrierte Person die Website nutzt. In diesem Fall verwendet er Daten, für die er selbst die verantwortliche Stelle ist; der Betreiber gibt keine weiteren personenbezogenen Daten an Facebook weiter. Der Dienst basiert auf der Verwendung von Cookies auf dem Endgerät des Nutzers.
 4. Der Betreiber nutzt eine Lösung zur Untersuchung des Nutzerverhaltens, indem er Heatmaps erstellt und das Verhalten auf der Website aufzeichnet. Diese Informationen werden anonymisiert, bevor sie an den Dienstbetreiber gesendet werden, so dass dieser nicht weiß, auf welche Person sie sich beziehen. Insbesondere werden getippte Passwörter und andere persönliche Daten nicht aufgezeichnet.
 5. Der Betreiber verwendet eine Lösung, die den Betrieb der Website im Hinblick auf die Nutzer automatisiert, z.B. kann er dem Nutzer nach dem Besuch einer bestimmten Unterseite eine E-Mail schicken, wenn der Nutzer sein Einverständnis gegeben hat, kommerzielle Korrespondenz vom Betreiber zu erhalten.

8. Informationen über Cookies

 1. Die Website verwendet Cookies
 2. Cookie-Dateien (sog. „Cookies”) sind IT-Daten, insbesondere Textdateien, die auf dem Endgerät des Servicenutzers gespeichert werden und für die Nutzung der Website bestimmt sind. Cookies enthalten in der Regel den Namen der Website, von der sie stammen, die Zeit der Speicherung auf dem Endgerät und eine eindeutige Nummer.
 3. Derjenige, der Cookies auf dem Endgerät eines Nutzers der Website platziert und auf diese zugreift, ist der Betreiber der Website.

  1. Aufrechterhaltung einer Sitzung eines Website-Benutzers (nach dem Einloggen), dank derer ein Benutzer nicht auf jeder Unterseite der Website erneut Login und Passwort eingeben muss;Cookies werden für die folgenden Zwecke verwendet:
  2. Umsetzung der oben im Abschnitt „Wichtige Marketingtechniken” genannten Zwecke;
 4. Es gibt zwei Haupttypen von Cookies, die auf der Website verwendet werden: „Sitzung” (Session-Cookies) und „permanente” (dauerhafte Cookies). Session”-Cookies sind temporäre Dateien, die auf dem Endgerät des Nutzers bis zum Ausloggen, Verlassen der Website oder Ausschalten der Software (Webbrowser) gespeichert werden. „Permanente” Cookies werden auf dem Endgerät des Benutzers für die in den Parametern der Cookies angegebene Zeit oder bis zu ihrer Löschung durch den Benutzer gespeichert.
 5. Web-Browsing-Software (Webbrowser) erlaubt in der Regel standardmäßig die Speicherung von Cookies auf dem Endgerät des Nutzers. Die Nutzer der Website können ihre diesbezüglichen Einstellungen ändern. Internet-Browser erlaubt das Löschen von Cookies. Es ist auch möglich, Cookies automatisch zu blockieren. Detaillierte Informationen zu diesem Thema finden Sie in der Hilfe oder Dokumentation Ihres Webbrowsers.
 6. Einschränkungen bei der Verwendung von Cookies können einige auf der Website verfügbare Funktionalitäten beeinträchtigen.
 7. Bücher, die im Endgerät eines Nutzers der Website abgelegt sind, können auch von mit dem Betreiber der Website kooperierenden Unternehmen genutzt werden, insbesondere von diesen Unternehmen: Google (Google Inc. mit Sitz in den USA), Facebook (Facebook Inc. mit Sitz in den USA), Twitter (Twitter Inc. mit Sitz in den USA).
.

9. Cookie-Management – wie kann man in der Praxis Einwilligungen erteilen und widerrufen?

.
  .
 1. Wenn Sie keine Cookies erhalten möchten, können Sie Ihre Browsereinstellungen ändern. Wir behalten uns vor, dass die Deaktivierung von Cookies, die für Authentifizierungsprozesse, die Sicherheit und die Beibehaltung von Benutzerpräferenzen notwendig sind, die Nutzung von Websites behindern und in extremen Fällen unmöglich machen kann
 2. .
 3. Um die Cookie-Einstellungen zu verwalten, wählen Sie den von Ihnen verwendeten Webbrowser aus der Liste unten aus und folgen Sie den Anweisungen:

  Mobile Geräte: